Przegrody pożarowe

Przegrody pożarowe to głównie drzwi (płaszczowe, profilowe, drewniane), bramy (rozwierne, przesuwne, gilotynowe, rolowane), klapy odcinające, przepustnice odcinające.

Zadaniem przegród jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ognia na obszary (strefy pożarowe) nie objęte dotąd pożarem. W tym celu muszą być spełnione dwa warunki:

- Przegroda nie może przepuścić bezpośrednio ognia na drugą stronę przez określony czas.

- Temperatura powierzchni przegrody po stronie, gdzie nie ma pożaru nie może być wyższa od określonej przepisami (aby nie nastąpił samozapłon zgromadzonych tam przedmiotów pod wpływem wysokiej temperatury).

Przegrody pożarowe muszą być wyposażone w urządzenia powodujące ich automatyczne zamknięcie oraz urządzenia (rygle) uniemożliwiające ich otwarcie pod wpływem różnicy ciśnień powstającej podczas pożaru. W przypadku drzwi nieodzownym ich elementem jest samozamykacz powodujący każdorazowe ich zamknięcie i zarylowanie po przejściu człowieka - nie jest dopuszczalna sytuacja, gdy konieczne jest ręczne zamknięcie drzwi, gdyż należy przyjąć, że przechodząca osoba drzwi nie zamknie  a wtedy nie spełniają one roli przegrody pożarowej. Dodatkowo w przypadku drzwi i bram czasami stosuje się trzymacze elektromagnetyczne utrzymujące przegrody w pozycji otwartej i zamykające je w przypadku wykrycia pożaru. Trzymacze takie zasilane są ze specjalnych certyfikowanych centralek sterujących, do których podłączone są czujki dymowe i przyciski ROP lub z centrali wykrywania pożaru SAP. Drzwi i bramy pożarowe montawane są najczęściej na granicy stref pożarowych w ścianach o odporności pożarowej.

Klapy odcinające stosowane są naliniach technologicznych przechodzących pomiędzy strefami pożarowymi. Najczęstszym przypadkiem stosowania klap pożarowych odcinających są instalacje wentylacyjne. W przypadku wykrycia pożaru następuje zamknięcie klapy odcinającej, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się pożaru za pomocą instalacji wentylacyjnej. Klapy odcinające najczęściej sterowane są z systemu SAP lub za pomocą lokalnych bezpieczników temperaturowych. Często spotykanym błedem jest mylenie klapy dymowej z klapą pożarową. Różnica między nimi jest zasadnicza - działają zupełnie odwrotnie. W przypadku pożaru klapa dymowa otwiera się aby odprowadzić gazy i ciepło a klapa pożarowa zamyka się aby nie przepuścić ognia i ciepła. Warto dodać, że np. klapy dymowe i pożarowe instalowane na kanałach wentylacyjnych na pierwszy rzut oka mogą wyglądać tak samo.

Przeglądy przegród pożarowych:

Podczas przeglądów sprawdza się przede wszystkim szczelność, czy następuje prawidłowe zamykanie się i ryglowanie przegrody, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych samej przegrody (otwory w poszyciu, zgięcia powodujące nieszczelności), działanie układu sterującego (czujniki dymu, przyciski ROP, centralki sterujące, bezpieczniki temperaturowe), wyważenie przegród (bramy przesuwne, klapy odcinające obrotowe).

 

 
Copyright © 2016 by Matbud